เกี่ยวกับเรา

ประวัติโดยย่อของเรา

 

บริษัท คงไทยรงค์ จำกัด เป็นบริษัทขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ชื่อ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงไทยรงค์การไฟฟ้า โดยดำเนินธุรกิจหลักในเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ให้แก่ร้านค้าในภาคภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้ขยายกิจการโดยจดทะเบียนเป็นบริษัทในนาม บริษัท คงไทยรงค์ จำกัด โดยยังคงทำหน้าที่ประกอบกิจการค้าส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่ในภาคเหนือ รวมทั้งเพิ่มประเภทของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่มี

ความหลากหลาย และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าในการขยายฐานลูกค้าจากการค้าส่งไปสู่การค้าปลีกและให้บริการได้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ 

 

บริษัทจึงมีการวางแผนเลือกใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัท เพื่อตอบบสนองความต้องการของผู้บริโภคขั้นสุดท้ายและมอบการ

บริการที่สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเช่นเดียวกับที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้านการค้าขายส่งมาอย่างยาวนาน โดยใช้ชื่อบนอินเทอร์เน็ตให้

สามารถเรียกและจดจำได้ง่าย คือ KTR ELECTRIC

 


 

วิสัยทัศน์

 

     "มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าต้นทุนต่ำ 

      ผสานกับงานบริการที่พร้อมมอบความพึงพอใจระดับสูงสุดต่อผู้บริโภค"

 


 

ภารกิจ

 

  • นำเสนออุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายชนิดจากหลากหลายแบรนด์

 

  • แนะนำ ให้คำปรึกษา การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

 

  • สรรหาอุปกรณ์ไฟฟ้านอกเหนือจากที่ให้บริการอยู่ในเว็บไซต์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มเติมของผู้บริโภค

 

  • มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำติชม เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ออกความคิดเห็นได้สะดวกเพื่อนำมา

       ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความพึงพอใจระดับสูงสุดแก่ลูกค้า

 


 

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

 

  ยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันประกอบด้วย

 

  • ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

 

  • การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

  • ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

     

        โดยหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวทางปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและสามารถ

ดำเนินกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย