อันตรายจากไฟฟ้าใกล้ตัวช่วงหน้าฝน

Animation clip ของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง 

ทำออกมาเพื่อสร้างการรับรู้และรู้เท่าทันอันตรายจากกระแส

ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวผู้บริโภคในช่วงหน้าฝนครับ