อัตราค่าไฟฟ้า - บ้านอยู่อาศัย

บิลค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเราในแต่ละเดือนนั้น ท่านเคยสงสัยไหม

ว่า เกิดจากการคำนวณอย่างไร และจะมีการคำนวณผิด หรือ

คาดเคลื่อนบ้างหรือไม่ และเราจำเป็นที่จะต้องคำนวณค่าไฟฟ้า

ในแต่ละเดือนของเราเป็นไหม คำตอบของคำถามเหล่านี้ต่างไป

ตามความจำเป็นในการใช้งานของแต่ละท่าน บางท่านต้องใช้

คำนวณเพื่อประมาณค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน บางท่านใช้คำนวณ

เพื่อวางแผนเป็นรายไตรมาส หรือรายปี บางท่านใช้คำนวณเพื่อ

เลือกประเภทของการขอใช้เครื่องวัดไฟฟ้า วันนี้แอดมินจึงขอ

นำเสนอวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้จ่ายอยู่ในปัจจุบันมาให้ทุกท่านได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น

ของแต่ละท่านกันครับ 

การคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าต่อไปนี้ เป็นการคำนวณสำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย รวมทั้ง วัด 

สำนักสงฆ์ และสภานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเพียง

เครื่องเดียว

เราสามารถแบ่งประเภทของการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ และมีประเภทย่อย ดังแสดงในแผมภูมิ

ด้านล่าง

หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย 

ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภท "ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย" 

และเมื่อใดที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วน ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภท "ติดตั้งเครื่องวัด

ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย" ตามเดิม

ประเภทกรณีใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน จะติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็น

สมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุม การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่ง

มิได้วัดรวมไว้ด้วย และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำหนด และหากเลือกใช้แล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนกลับไปใช้ "อัตราปกติ" ได้

การคำนวณอัตราค่าไฟฟ้า

 

อัตราปกติ  หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีในเดือนนั้น

                หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะมีค่าบริการ 8.19 บาทต่อเดือน

                หากใช้ไฟฟ้าเกิน    150 หน่วยต่อเดือน จะมีค่าบริการ 38.22 บาทต่อเดือน

  

   ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน       ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)     

 

   15 หน่วยแรก    (หน่วยที่  0 - 15)


1.8632
 

   10 หน่วยต่อไป  (หน่วยที่ 16 - 25)

2.5026  

   10 หน่วยต่อไป  (หน่วยที่ 26 - 35)

2.7549  

   65 หน่วยต่อไป  (หน่วยที่ 36 - 100)

3.1381  

   50 หน่วยต่อไป  (หน่วยที่ 101 - 150)

3.2315  

   250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400

3.7362  

   เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 

3.9361  

 

   ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน         ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)     

 

  150 หน่วยแรก           (หน่วยที่     0 - 150)


2.7628

   250 หน่วยต่อไป        (หน่วยที่ 151 - 400)

3.7362

   เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)

3.9361

 


อัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (Time of Use Rate: TOU)
 
     ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)       ค่าบริการ (บาท/เดือน)   
 
Peak

Off Peak
 

แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์

5.2674

2.1827

38.22

แรงดัน  22 - 33 กิโลโวลท์

4.5827

2.1495

312.24