อัตราค่าไฟฟ้า - กิจการขนาดเล็ก

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย

อุตสาหกรรม หน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใด

ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต 

สถานที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถาน

ที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ตลอดจนบริเวณ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาที 

สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเพียง

เครื่องเดียว

เราสามารถแบ่งประเภทของการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ และมีประเภทย่อย ดังแสดงในแผมภูมิ

ด้านล่าง


ประเภทกรณีใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน จะติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็น

สมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุม การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่ง

มิได้วัดรวมไว้ด้วย และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำหนด และหากเลือกใช้แล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนกลับไปใช้ "อัตราปกติ" ได้

 

อัตราปกติ  สำหรับแรงดันไม่เกิน 22 กิโลโวลท์ จะมีค่าบริการ   46.16 บาทต่อเดือน

                สำหรับแรงดัน  22 - 33 กิโลโวลท์ จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน

  

   แรงดันตำกว่า 22 กิโลโวลท์       ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)   

 

   150 หน่วยแรก    (หน่วยที่  0 - 150)


2.7628

   250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400)

3.7362

   เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 

3.9361

 

               แรงดัน 22 - 33 กิโลโวลท์                 ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)     

 

  แรงดัน 22 - 33 กิโลโวลท์


3.4230

 

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (Time of Use Rate: TOU)

 
     ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)       ค่าบริการ (บาท/เดือน)   
 
Peak

Off Peak
 

แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์

5.2674

2.1827

46.16

แรงดัน  22 - 33 กิโลโวลท์

4.5827

2.1495

312.24