สวิตช์ SWITCH

ผลิตภัณฑ์ สวิตช์ไฟฟ้า ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอด. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้ง

ทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง ขนาด 6, 10, 16 แอมป์ 

250 โวลต์ กระแสสลับ รวมทั้งสวิตช์ไฟฟ้าแบบติดตั้งบนพื้นผิวขนาด 6 แอมป์ 250 โวลต์