ปลั๊กไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ สวิตช์ไฟ PLUG RECEPTACLE SWITCH

ผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับ ผ่านการรับรองมาตรฐาน
มอก. 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มี
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
 
ผลิตภัณฑ์สวิตช์ไฟฟ้า ผ่านการรับรองมาตรฐาน
มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
และสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน